Créer un site internet

Logo politalang web

t?umaczenia z j?zyka polskiego, w?oskiego i angielskiego na francuski

Augusta Nechtschein-Habas,

T?umaczka, absolwentka szko?y dla t?umaczy ITI-RI w Strasburgu

T?umaczka przysi?g?a przy S?dzie Apelacyjnym w Pau

 

    Pl It? Gb

Augusta 2015

           

Dzi?ki udzia?owi w wielu obszernych szkoleniach oraz wysokiego poziomu dba?o?ci o szczegó?y gwarantuj? Pa?stwu najwy?sz? jako?? t?umacze? oraz dostosowanie ich do Pa?stwa potrzeb.

T?umaczenia prawnicze i medyczne, t?umaczenia na bie??ce potrzeby biznesowe

Dyplomowana i do?wiadczona t?umaczka, t?umacz? od 2008 r. dla klientów reprezentuj?cych ró?ne bran?e, w szczególno?ci z nast?puj?cych dziedzin:

  • instytucje europejskie (dokumenty normatywne, raporty itp.),
  • medycyna (farmakologia, ochrona zdrowia, ?ywno?? i prawid?owe od?ywianie, psychologia),
  • prawo (akty notarialne, umowy, pisma procesowe)

Zaufaj profesjonali?cie – to gwarancja jako?ci!?

 

T?umaczka przysi?g?a przy S?dzie Apelacyjnym w Pau.

T?umaczenia uwierzytelnione z j?zyka polskiego, w?oskiego i angielskiego.