Créer un site internet

Sektory i doświadczenia

Specjalizacja

Sektory, w których si? specjalizuj? to:

-        ekologia i ?rodowisko – to moja pasja;

-        psychologia, autyzm – mam do czynienia z tym problemem na co dzie? i zdoby?am du?? wiedz? na ten temat;

-        dokumenty unijne – mam du?e do?wiadczenie w tej dziedzinie;

-        prawo (wykonuj? t?umaczenia prawnicze, ale nie przysi?g?e);

-        technika;

-        turystyka;

-       a tak?e: ubezpieczenia, nauki ?cis?e, medycyna, administracja, itd.


 

Wykonane tłumaczenia

Posiadam bogate do?wiadczenie translatorskie w wielu dziedzinach, takich jak: ekologia, administracja, przemys? budowlany, samochodowy, gazowniczy, elektroniczny i AGD, bankowo??, prawo, ustawodawstwo europejskie, medycyna, literatura, turystyka, instrukcje bezpiecze?stwa, instrukcje obs?ugi maszyn przemys?owych, ubezpieczenia, transport, ?ywno??, kasyno, itd.

T?umaczy?am mi?dzy innymi:

-        dla Parlamentu europejskiego: ponad 1300 stron sprawozda?, dokumentów roboczych, poprawek ustawodawczych, przemówie?, protoko?ów, zapyta?, itd.;

-        dla Komisji europejskiej: ponad 450 stron notyfikacji norm technicznych;

-        dla w?oskiej firmy Soilmec (in?ynieria g??bokich fundamentów): broszury, stron? internetow?, instrukcje obs?ugi, oprogramowania maszyn, instrukcje bezpiecze?stwa;

-        dla francuskiego wydawnictwa Gaïa éditions: powie?? w?oskiego pisarza Fabio Geda, Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani, Instar Libri, 2007 oraz  L’esatta sequenza dei gesti, Instar Libri, 2009;

-        na zlecenie biur t?umacze? i Klientów bezpo?rednich: ró?norodne dokumenty, takie jak sprawozdania, umowy, akty notarialne, przepisy kulinarne, artyku?y prasowe, strony internetowe, broszury, reklamy, komunikaty prasowe, ?yciorysy, raporty policji, faktury i wyceny (dla towarzystw ubezpieczeniowych), nagrania wideo, wyniki bada? i sprawozda? lekarskich, podania, korespondencj? handlow?, dokumenty przetargowe.