Tłumaczenia literackie

Uko?czy?am magisterskie studia uniwersyteckie na kierunku literatura obca, pracowa?am dla dwóch wydawnictw (francuskiego Gaïa éditions i w?oskiego Iperborea), przet?umaczy?am na j?zyk francuski dwie w?oskie powie?ci (zob. poni?ej).

Monitoruj? rynek wydawniczy w Polsce pod k?tem t?umaczenia na j?zyk francuski, aby polscy autorzy mieli mo?liwo?? zaistnienia na francuskim rynku.